0314 - 74 10 00

Privacyverklaring Verloskundigenpraktijk Montferland-Wehl

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de europese wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en WGBO.

Verloskundigenpraktijk Montferland-Wehl is volgens de AVG de verantwoodelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan die plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor zorgverlening
 • Voor doelmatig beheer en beleid
 • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt
  • Dit gebeurd door uw zorgverlener, maar ook via de folder Zwanger die wordt uitgereikt tijdens de eerste controle en via onze website
 • Alle medewerkers binnen Verloskundigenpraktijk Montferland-Wehl hebben zich verplicht
  • om vertrouwelijk om te gaan met uw
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede Voor medische gegevens is de bewaartermijn 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten
 • Het recht op toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de Verloskundigenpraktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van de Verloskundigenpraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw

 

gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens

Verloskundigenpraktijk Montferland-Wehl wisselt, nadat u hiervoor gerichte toestemming heeft gegeven middels ons toestemmingsformulier, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de overige zorgverleners zoals gynaecoloog, kinderarts, huisarts, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. We wisselen de gegevens niet uit buiten de EU, tenzij U dit wilt. Daarnaast zullen wij u vragen of wij medische gegevens mogen vastleggen in een aantal databanken:

Peridos. Dit is het digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de screening op Downsyndroom en de twintigweken-echo gegevens vastleggen om de kwaliteit en het proces van de screening te verbeteren en optimaliseren.

PRN. Dit is een stichting die de kwaliteit van zorg wil verbeteren. Zij verzamelen data uit het gehele proces door de verschillende disciplines (verloskundigen en gynaecologen) heen en publiceert hierover. Alle gegevens worden anoniem ingevoerd.

Preventis. Hierin worden de gegevens van bloedonderzoek in een landelijk registratiesysteem vastgelegd. Dit gebeurt om de kwaliteit van het bloedonderzoek te kunnen waarborgen en het proces te kunnen bewaken. Preventis geeft een signaal af als bijvoorbeeld een uitslag afwijkend is en er geen actie wordt ondernomen.

Vecas (verloskundig casusregistratie systeem). Zij verzamelen op geanomiseerde wijze informatie uit het patiëntendossier voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Lareb pREGnant worden gegevens van zwangere vrouwen verzameld over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap voor onderzoek om in de toekomst beter advies te kunnen geven.

Website

De gegevens die wij registreren zijn afkomstig van de formulieren direct aanmelden en vragen/opmerkingen. Zodra uw gegevens bij ons zijn binnengekomen worden deze indien nodig overgezet naar uw verloskundig dossier. Vervolgens worden de gegevens van de website verwijderd en niet langer bewaard.

Geboortekaartjes

Na de geboorte van uw zoon of dochter vinden wij het leuk om een geboortekaartje te ontvangen en op te hangen. Dit mag alleen met uw toestemming.

Ο Ja, ik geef toestemming dat het geboortekaartje opgehangen mag worden, als ik het opstuur naar de Verloskundigenpraktijk Montferland-Wehl

Ο Ja, hiermee geef ik toestemming dat mijn gegevens zoals boven omschreven bewerkt en bewaard worden

 

 

Datum, Handtekening client                                                             Handtekening Verloskundige Verloskundigenpraktijk Montferland/Wehl, gevestigd te ´s-Heerenberg, Wehl en Didam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder: 09207470. Voor vragen of klachten over de privacy verklaring is de verloskundigenpraktijk bereikbaar op telefoonnummer 06-23393218. De functionaris voor Gegevensbescherming van onze verloskundigenpraktijk is: Judith Snelder. Deze privacyverklaring is opgesteld op 25/5/2018 en kan worden aangepast door de Verloskundigenpraktijk, de actuele versie vindt U op de website.